Декларация за поверителност

Данни за Администратора:
Бългериан Комодитис ООД e фирма с основен предмет на дейност Брокер / Търговия с преработена земеделска продукция и спедиция

Данни за контакт с Бългериан Комодитис ООД:
Местоположение:
Държава: България
Седалище и адрес на управление: гр. Плевен, ул. Борис Шивачев № 39
офис. гр. Плевен, ул. Иван Миндиликов №8, ет.8, офис 86
Телефон: 064978188
Ел. поща: sales@bulcommodities.com

 

Личните данни, които събираме и обработваме от вас са:

Категория лични данни:

1.Служители/работници на фирмата

1.1. Идентификация: имена; ЕГН (дата на раждане), постоянен и/или настоящ адрес, телефон, имейл адрес, данни по лична карта, банкови данни;
1.2. Образование и професионална квалификация; данни, свързани с образование, трудов опит, професионална и лична квалификация и умения;
1.3 Специални категории данни, които обработваме за служители/работници: данни относно здравен статус (във връзка с администриране на трудовите/гражданските ни правоотношения с Вас)
Видеозаписи от средства за видеонаблюдение в офис помещението във връзка с охрана и защита от незаконни посегателства над оборудването на помещенията и контрол на работния процес.

2.Контрагенти на фирмата: Имена на МОЛ, телефон, имейл адрес ( във връзка със сключване на договори, изготвяне на фактури и оферти с еднолични дружества.)

3.Потребители на уебсайта: бисквитки – Виж Политика за използване на бисквитките

Източник:

Данните са получени от субекта на данни и от Търговския регистър към Агенцията по вписванията.

Декларираме, че личните данни, които събираме, ще бъдат използвани единствено за следните цели:

Служители на фирмата: Управление на човешките ресурси, изплащане на трудовите възнаграждения и изпълнение на свързаните с това задължения на работодателя за удържане и плащане на здравни и социални осигуровки на служителите, на данъци, както и на други права и задължения на Дружеството в качеството му на работодател;
Обработването на данните за здравното Ви състояние са необходимо за целите на превантивната или трудовата медицина, както и по Закона за лекарската експертиза и КСО (за обезщетение при болничен, за осигуряване при майчинство и пр.)
Обработването на данни от средства за видеонаблюдение е необходимо за целите на законните интереси на администратора и за контрол на работния процес.
Контрагенти на фирмата: Изготвяне на оферти, сключване на договори, счетоводна и финансова дейност.
Потребители на уебсайта: За да използвате пълноценно всички функции на сайта на Бългериан Комодитис ООД , използваме бисквитки. Бисквитките са информация, съхранена във Вашия браузър. Те се използват за запазване на настройки и идентификатори, необходими за някои от предоставяните в сайта ни услуги. Бисквитките съдържат информация, с която помагате на Бългериан Комодитис ООД  да подобри функционалностите на сайта. Ако не желаете да го правим, можете да настроите Вашия браузър, като ограничите бисквитките. Следва да имате предвид, че сайтът може да не функционира нормално и надеждно без някои от тях. Повече за бисквитките може да прочетете в нашата Политика за използване на бисквитки.
Бългериан Комодитис ООД  гарантира, че информацията, която събира и използва, е належаща за тези цели и не е с цел навлизане в личното Ви пространство.

Основанието, което ни дава право да обработваме вашите данни е:

 • Обработването на Вашите данни е необходимо за изпълнение на договор с Вас или намерението ни да сключим договор;
 • Обработването е необходимо и за спазване на законови задължения, възникнали за Бългериан Комодитис ООД ( по Закона за счетоводството за съхранение на счетоводна документация, по Кодекса на труда за администриране на трудовите правоотношения, Кодекса за социално осигуряване, данъчното законодателство, ДОПК, ЗДДС и др.)

Всички законни интереси, преследвани от нас или от трети страни, които работят за нас, са следните:

Осъществяване на търговската дейност на Бългериан Комодитис ООД; Сключване и изпълнение на договори, страна по които е Бългериан Комодитис ООД; Охрана и защита от незаконни посегателства над оборудването на помещенията на Бългериан Комодитис ООД.

Следните организации/лица ще получат личните ви данни:

Получатели на Вашите данни могат да бъдат счетоводна къща в качеството си на обработващ лични данни и държавни органи на власт, на които ги предоставяме по конкретни и ясни законови задължения.

Третите страни, които може да получат данните ви, са задължени да пазят вашите данни по сигурен начин и да ги използват само за изпълняване на поетите пред нас задължения. Когато вече не се нуждаят от данните Ви, за да изпълнят тези задължения, те ще разполагат с подробни инструкции за тяхното унищожаване  в съответствие процедурите изградени от Бългериан Комодитис ООД .

Съгласие:

Бългериан Комодитис ООД обработва данни само за целите и на основанията, посочени по-горе. Основание за обработване,  основано на ваше съгласие, ще се иска само при поява на друга цел на обработване.

Период на съхраняване на данните

Бългериан Комодитис ООД  ще съхранява Вашите лични данни не повече от срока, предвиден по правоотношението, в договора или срока на валидност на офертата; Независимо от това данните се съхраняват до изтичане на съответните законовоопределени срокове, в случай, че има такива, като данните ще бъдат съхранявани по начините, подробно описани в Политика за защита на личните данни, приета от Бългериан Комодитис ООД,  с която може да се запознаете във офиса на Бългериан Комодитис ООД и в съответствие с утвърдения от Бългериан Комодитис ООД  График за събиране и унищожаване на категории данни.

Вашите права като субект на личните данни са следните:

Във всеки момент, докато съхраняваме или обработваме личните ви данни, Вие (според терминологията на закона – субект на данните) имате следните права:

 • имате право да поискате копие от Вашите лични данни от Бългериан Комодитис ООД и право на достъп по всяко време до личните си данни;
 • имате право да поискате от Бългериан Комодитис ООД личните си данни във вид удобен за прехвърляне на друг администратор на лични данни, или да поискате ние да го направим, без да бъдете възпрепятствани от наша страна;
 • имате право да поискате от Бългериан Комодитис ООД да коригира без ненужно забавяне, неточните Ви лични данни, както и данните, които не са вече актуални;
 • имате право да поискате от Бългериан Комодитис ООД личните Ви данни да бъдат изтрити без ненужно забавяне при наличието на някое от следните основания:
 • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани;
 • когато сте възразил срещу обработването,
 • когато обработването е незаконосъобразно;
 • когато личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на EС или правото на държава членка, което се прилага спрямо нас като администратор на лични данни;
 • когато личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

Можем да откажем да заличим личните Ви данни по следните причини:

 • при упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
 • за спазване на законово задължение от наша страна или за изпълнението на задача от обществен интерес.
 • за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.
 • имате право да поискате от Бългериан Комодитис ООД, да ограничи обработването на личните Ви данни, като в този случай данните ще бъдат само съхранявани, но не и обработвани. Отказът ни за ограничаване ще е изрично само в писмен вид, като сме длъжни да го мотивираме със законосъобразната причина;
 • при нужда да използваме Вашите лични данни за нова цел, която не е обхваната от настоящата декларация за защита на данните, ще Ви предоставим ново уведомление за защита на данните и когато, и където е необходимо, ще изискаме Вашето предварително съгласие за новата обработка.

Имате право на жалба до надзорния орган

Имате право да подадете жалба направо до надзорния орган, като компетентният за това орган е:

Комисия за защита на личните данни, адрес:
гр. София 1592,
бул. „“Проф. Цветан Лазаров” № 2
(www.cpdp.bg).

В случай, че желаете да подадете жалба относно обработката на личните ви данни чрез Бългериан Комодитис ООД,  можете да го направите на посочените данни за контакт на Бългериан Комодитис ООД.